ARS czyli jak dbać o miłość?

Nowoczesna edukacja dla młodzieży szkoły ponadpodstawowej  z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na nowoczesnym, kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień opartym głównie o wartości wyznawane przez młodych ludzi. Młodzież dzięki udziałowi w programie zdobywać będzie wiedzę na temat wpływu używania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych na relacje międzyludzkie oraz na dokonywane przez młodzież ważnych wyborów życiowych. Istotnym elementem programu jest budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich, a także uświadomienie młodzieży szkodliwego wpływu używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży. 

Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Cel główny:

            Ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów czy narkotyków.

Cele szczegółowe:

● zmniejszenie u uczestników programu niespójności pomiędzy wyznawanymi wartościami (rodzina, przyjaźń, miłość) a stylem życia młodzieży charakteryzującym się znacznym rozpowszechnieniem używania substancji psychoaktywnych;

● zwiększenie u uczestników programu umiejętności i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych zwłaszcza umiejętności spostrzegania zagrożeń i asertywnego stawiania granic;

● zwiększenie u uczestników programu wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych dla życia rodzinnego i zdrowia prokreacyjnego, i w tym kontekście zmniejszenie wpływu mitów na temat dobroczynnego działania alkoholu na organizm kobiet w ciąży, które utrzymują się w świadomości społecznej.

Adresaci programu:

Program adresowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, zawiera również elementy angażujące rodziców.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Augustowie posiada materiały dotyczące programu w ograniczonej ilości.

Informacje o programie dostępne są na stronie: https://gis.gov.pl/oswiata/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc-nowoczesna-edukacja-dla-mlodziezy-ponadgimnazjalnej-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien/

Materiały edukacyjne do programu ze strony: www.psse.augustow.pl   

  • ulotka informacyjna dla rodziców.

Materiały do odebrania:

  • ulotka informacyjna dla ucznia w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej  w Augustowie.

Czas realizacji X 2019r- VI 2020r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU