Dzieci lubią czyste ręce

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-cov-2 pracownicy Inspekcji Sanitarnej zgodnie z obowiązującymi procedurami podjęli wzmożone działania w tym zakresie.  Wzmożono kontrole podległych placówek oświatowo- wychowawczych celem stwierdzenia przestrzegania obowiązujących wymogów higieniczno-sanitarnych.

Szczególną uwagę podczas kontroli zwracano na:

  •  zapewnienie podstawowego wyposażenia w środki higieny osobistej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: mydło, ręczniki /suszarki/, papier toaletowy
  • należyte utrzymanie w czystości oraz systematyczną dezynfekcję  pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
  • właściwe utrzymanie w czystości  wszystkich pomieszczeń pobytu dzieci
  • mycie i dezynfekcja pojemników na śmieci,
  • znajomość zasad przestrzegania prawidłowej higieny rąk,
  • umieszczanie w widocznych miejscach instrukcji dotyczących przestrzegania podstawowych zasad higieny, prawidłowego mycia rąk

       Ponadto przeprowadzano pogadanki z udzieleniem instruktażu w zakresie prawidłowej higieny rąk w oddziałach poszczególnych grup wiekowych.

Z radością stwierdzamy, iż dzieci posiadają wiedzę na temat podejmowania działań profilaktycznych przeciw zachorowaniom oraz chętnie myją ręce.