E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Tel.

87 643 32 80
87 643 41 16

Bip Facebook Facebook

Epidemiologia

SEKCJA EPIDEMIOLOGII:

 • nadzór w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania;
 • bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i pasożytniczych na terenie powiatu;
 • monitorowanie schorzeń i zakażeń alarmowych oraz innych zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (zagrożenie bioterroryzmem, chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną);
 • przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i podejmowanie działań przeciwepidemicznych w ogniskach chorób zakaźnych, w tym w przypadku zbiorowych zatruć pokarmowych oraz innych chorób powodowanych warunkami środowiska;
 • dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej powiatu poprzez interpretację danych o: zachorowaniach, zgonach, biologicznych czynnikach chorobotwórczych, stanie realizacji szczepień ochronnych oraz zakażeniach zakładowych;
 • realizowanie zadań wynikających z udziału Polski w programach eliminacji i eradykacji chorób zakaźnych;
 • współpraca z innymi inspekcjami, organami, urzędami w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;
 • współpraca ze szpitalnymi zespołami ds. zakażeń szpitalnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • opracowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji;
 • sprawowanie nadzoru sanitarno-higienicznego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących sterylizacji i dezynfekcji; nadzór nad podmiotami leczniczymi w zakresie oceny przygotowania i realizacji procedur sanitarno-higienicznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń (higiena rąk personelu, dekontaminacja narzędzi, sprzętów, powierzchni);
 • nadzór nad realizacją szczepień ochronnych prowadzonych w ramach obowiązującego programu szczepień oraz właściwą gospodarką preparatami szczepionkowymi;
 • nadzór nad stanem uodpornienia dzieci i młodzieży;
 • koordynowanie i nadzorowanie przebiegu szczepień ochronnych, dystrybucja szczepionek, nadzór nad gospodarką preparatami szczepionkowymi;
 • monitorowanie odczynów poszczepiennych;
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i kart uodpornienia; udział w kampaniach edukacyjnych;
 • udział w akcjach specjalnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej na podległym terenie między innymi w akcjach popowodziowych i związanych z zagrożeniami biologicznymi;
 • wykonywanie prac problemowych zlecanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych.

Comments are closed.