E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Bip Facebook Facebook

Higiena komunalna

Główne kierunki działania sekcji Higiena Komunalna:

Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego wody do spożycia przez ludzi

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);
 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 • Prowadzenie nadzoru nad jakością ciepłej wody użytkowej pod kątem występowania bakterii z rodzaju Legionella sp. w szczególności w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
 • Sporządzanie ocen bieżących, okresowych, obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia, informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych.

Nadzór nad kąpieliskami i pływalniami

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym pływalni i urządzeń atrakcji wodnych;
 • Wydawanie ocen oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli
  w nadzorowanych kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
 • Egzekwowanie od właścicieli/zarządców pływalni prowadzenia systematycznych badań wody z niecek basenowych;
 • Sporządzanie zbiorczych rocznych ocen czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.

Nadzór ogólny higieny komunalnej

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno – higienicznym obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nieruchomości, instytucji, oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:

– obiektów świadczących usługi hotelarskie, turystycznych i sportowych,

– zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej,

– zakładów opieki zdrowotnej,

– domów pomocy społecznej;

 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego w nadzorowanych obiektach;
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich
 • Wydawanie pozwoleń na wywóz zwłok lub szczątków ludzkich poza granice kraju oraz opiniowanie w sprawach związanych ze sprowadzeniem zwłok lub szczątków ludzkich z terytorium obcego państwa;
 • Opiniowanie Regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach;
 • Wydawanie opiniowanie w sprawie warunków sanitarnych organizowanej imprez masowych;
 • Prowadzenie nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym zakładów pogrzebowych oraz środków transportu zwłok i szczątków ludzkich.

Comments are closed.