E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Bip Facebook Facebook

Higiena pracy

Zakres działania Higieny Pracy:

 1. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy; a zwłaszcza zapobieganiu powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 2. kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby, wymogów wynikających z obowiązujących przepisów;
 3. kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 oraz zasad nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi w oparciu o obowiązujące przepisy;
 4. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
 5. sprawowanie nadzoru nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych;
 6. prowadzenie postępowania w sprawach chorób zawodowych

Postępowanie w sprawie choroby zawodowej

Kto może dokonać zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej?

 • pracodawca zatrudniający pracownika,
 • lekarz, lekarz stomatolog, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika (niezależnie do specjalności lekarskiej),
 • pracownik lub były pracownik, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Komu należy zgłosić podejrzenie choroby zawodowej?

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się: właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana, który wszczyna postępowanie w sprawie.

Kto dokonuje rozpoznania choroby zawodowej?

Rozpoznania choroby zawodowej u pracownika/byłego pracownika dokonuje lekarz orzecznik zatrudniony w uprawnionej placówce medycznej.

W procedurze orzekania o chorobie zawodowej przewidziany jest tryb dwóch instancji, z możliwością odwołania od orzeczenia I instancji. Podkreślić w tym miejscu należy iż jednostka orzecznicza II stopnia nie weryfikuje prawidłowości orzeczenia lekarskiego jednostki I stopnia, a jedynie przeprowadza ponowne badanie, wydając kolejną opinię.

Prawo do odwołania od treści orzeczenia lekarskiego jednostki orzeczniczej I stopnia przysługuje pracownikowi / byłemu pracownikowi – w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia złożonego za pośrednictwem jednostki, która wydała orzeczenie. Orzeczenie lekarskie jednostki orzeczniczej II stopnia jest ostateczne.

Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:

 • poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;
 • kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych);
 • poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego – w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych;
 • podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.

Jednostkami orzeczniczymi II stopnia są:

 • przychodnie, oddziały i kliniki jednostek naukowo-badawczych w dziedzinie medycyny pracy.

Jednostką orzeczniczą I stopnia na terenie woj. podlaskiego jest:

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku , ul. Wiewiórcza 10

Jednostkami orzeczniczymi II stopnia są m.in.:

 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi;
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Decyzja o stwierdzeniu / o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

Właściwy państwowy inspektor sanitarny wydaje decyzję w sprawie choroby zawodowej na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim, oraz oceny narażenia pracownika. Jeżeli państwowy inspektor sanitarny przed wydaniem decyzji uzna, że materiał dowodowy jest niewystarczający do wydania decyzji, może żądać od lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, uzupełnienia orzeczenia lub wystąpić do jednostki orzeczniczej II stopnia o dodatkowe konsultacje oraz podjąć inne czynności niezbędne do uzupełnienia materiału dowodowego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji właściwego państwowego powiatowego / wojewódzkiego inspektora sanitarnego odwołać się może zarówno pracownik, jak i pracodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego / Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Decyzja wydana przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego / Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie jest ostateczna i przysługuje na nią skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Od wyroku właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni.

Podstawy prawne:

 1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych

(t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1367);

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1379)

Obowiązek informowania o substancjach, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1117), pracodawca niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia przekazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu „Informację o substancjach, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym” (wg wzoru w załączniku nr 2 do rozporządzenia )

Comments are closed.