E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Tel.

87 643 32 80
87 643 41 16

Bip Facebook Facebook

Higiena żywności

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje zadania w zakresie nadzoru nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywnością, warunkami żywienia zbiorowego i warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi, w szczególności poprzez:

  1. kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przy produkcji żywności, obrocie żywnością oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością;
  2. kontrole warunków transportu żywności;
  3. pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w Zintegrowanym Systemie Badań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu;
  4. zatwierdzanie i rejestrację zakładów produkcji i obrotu żywnością i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz prowadzenie ewidencji (rejestru) obiektów żywnościowo-żywieniowych;
  5. podejmowanie i prowadzenie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF);
  6. dokonywanie oględzin partii towaru z importu i wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych w ramach granicznej kontroli sanitarnej w miejscach docelowego przeznaczenia;
  7. dochodzenie przyczyn zatruć pokarmowych, opracowywanie dokumentów, pobieranie próbek podejrzanych o spowodowanie zatrucia;
  8. współpracę z innymi organami, w tym: Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcją Farmaceutyczną i innymi w ramach zawartych porozumień;
  9. opracowanie ocen i analiz stanu sanitarnego zakładów, danych statystycznych z działalności;
  10. przeprowadzanie kontroli interwencyjnych.

Comments are closed.