Informacja dla pracodawców – zmiany w wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Informacja dla pracodawców – zmiany w wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w   Augustowie informuje, że został zmieniony załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1117 ze zm.) –  od dnia 22 lutego 2020r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:

WYKAZ CZYNNIKÓW LUB PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

I. Czynniki fizyczne

    1. Promieniowanie jonizujące.

II. Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników  o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

    1. Produkcja auraminy.

    2. Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych.

    3. Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków.

   4. Produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów.

   5. Prace związane z narażeniem na pyły drewna.

   6. Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przypomina pracodawcom zakładów w których występują m. in. czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym o n/w obowiązkach:

– Prowadzenie rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

– Prowadzenie rejestru pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

– Przekazywanie danych zawartych w rejestrze prac właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do 15 stycznia na druku „Informacja

o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”. Wzór tej informacji stanowi załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia;

– Wykonywanie pomiarów czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz. U. Nr 33, poz. 166 ze zm.;