Informacja dla zarządców pływalni

Informacja dla zarządców pływalni

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., nr 208, poz. 1240 z późn. zm.) Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Rozporządzenia określa:

– wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,

– częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach,

– metodyki referencyjne analiz i sposób oceny jakości wody,

– sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach,

 Ocena jakości wody dokonywana przez zarządzającego pływalnią

Zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełnienia wymagań:

– mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakości wody na pływalniach określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia,

– ponadto gdy woda doprowadzana na pływalnię nie jest dostarczana z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zarządzający pływalnią dokonuje również oceny jakości wody doprowadzanej na pływalnię.

Zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełnienia wymagań dotyczących jakości wody na podstawie:

1. bieżącej obserwacji, która zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podejmowane czynności, z uwzględnieniem:

a) daty, godziny i podpisu osoby dokonującej bieżącej obserwacji wody na pływalni,

b) odnotowania przejrzystości wody, stwierdzonych widocznych zanieczyszczeń i podjętych działań naprawczych,

c) daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny poinformowania o tym właściwego państwowego wojewódzkiego lub państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kałowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni.

2. systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody pływalni:

a)  nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna mieć miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania, w zakresie następujących parametrów:

  • pH wody,
  • potencjału redox,
  • stężenia chloru wolnego,
  • temperatury wody,

b) nie rzadziej niż raz na dobę, w godzinach użytkowania pływalni, w zakresie parametru chloru związanego.

3.  systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz

–  każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni,

– po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,

– wyników badań przekazywanych w terminie do 3 dni roboczych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych w zakresie dotyczącym parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

 4. Okres ciągłego dokumentowania spełniania wymagań wody na pływalni nie może być krótszy niż 3 lata.

5. Częstotliwość pobierania próbek wody na pływalni określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. Analizy wody na pływalniach realizują laboratoria, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Komunikaty o jakości wody na pływalniach:

Zarządzający pływalnią zamieszcza komunikat na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Zarządzający pływalnią w komunikacie informuje o:

  • ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
  • spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny dokonanej przez zarządzającego pływalnią,
  • podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

W przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni, zarządzający jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu.

Opracowano na podstawie rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).