Nadzór nad sprzedażą żywności produkowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich

Nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad sprzedażą żywności produkowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich.

 • Produkcja żywności w tzw. „kuchniach domowych” oraz produkcja żywności pochodzenia niezwierzęcego (np. soków, dżemów, przecierów owocowych i warzywnych) prowadzona przez podmioty w ramach rolniczego handlu detalicznego podlegają rejestracji przez terenowo właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie art. 63 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).
 • W przypadku produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego oraz produktów złożonych nadzór nad rolniczym handlem detalicznym prowadzą organy Inspekcji Weterynaryjnej, bez względu na procentowy udział produktów      pochodzenia zwierzęcego przetworzonych lub nieprzetworzonych.
 • Wymagania prawa żywnościowego, w tym obowiązek rejestracji nie dotyczy okazjonalnego przygotowywania, przechowywania i podawania żywności przez osoby prywatne, sporadycznie i na małą skalę (np. pikniki, spotkania, wystawy, konkursy itp.)
 • Wymagania higieniczne dotyczące sprzedaży żywności produkowanej w tzw. „kuchniach domowych” oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego są zawarte w załączniku II, rozdziale III do rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 139 z dn. 30 kwietnia 2004 r., str. 1)
 • Produkcja żywności możliwa do wyprodukowania w warunkach domowych, z użyciem zwykłych sprzętów standardowo wykorzystywanych w kuchni domowej, może być prowadzona jeśli warunki sanitarne są odpowiednie dla tego rodzaju produkcji.
 • Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) obejmuje:
 • produkcję żywności pochodzenia roślinnego z produktów pochodzących z własnej uprawy, które stanowią co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody;
 • sprzedaż żywności konsumentom finalnym;
 • sprzedaż żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (na danego województwa lub na obszarach powiatów lub miast sąsiadujących z tym województwem);
 • Sprzedaż żywności w ramach RHD jest dokumentowana w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności.
 • W miejscu sprzedaży żywności konsumentowi finalnemu umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:
 • napis „rolniczy handel detaliczny”;
 • imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres miejsca prowadzenia produkcji żywności
 • Osoby produkujące żywność na małą skalę w warunkach domowych oraz prowadzące rolniczy handel detaliczny mogą stosować „Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego”, dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Produkcja i sprzedaż żywności w ilościach większych niż pozwala na to produkcja w domu oraz limity dla rolniczego handlu detalicznego np. mała przetwórnia owoców przy gospodarstwie powinna być prowadzona w odrębnych pomieszczeniach spełniających wymagania rozporządzenia nr 852/2004. 
 • Podmioty te podlegają zatwierdzeniu i rejestracji przez terenowo właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie art. 61-64 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).