E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Tel.

87 643 32 80
87 643 41 16

Bip Facebook Facebook

Nadzór zapobiegawczy

Do zadań Nadzoru Zapobiegawczego należy :

  • wydawanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • uzgadnianie odstępstw od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
  • wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
  • kontrola obiektów budowlanych w trakcie realizacji.
  • wydawanie decyzji stwierdzających spełnienie warunków sanitarno-higienicznych niezbędnych do prowadzenia aptek.

Comments are closed.