Nowe Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w związku z decyzjami podjętymi na 95 posiedzeniu wydała poniższe komunikaty: 

 • KOMUNIKAT XI dotyczący informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.
 • KOMUNIKAT XII dotyczący stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN
  w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

W/w Komunikaty znajdują się pod adresami:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1042

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1043

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca szczególną uwagę przedsiębiorców, laboratoriów badań środowiskowych, pracowników oraz organów kontroli na nowe wskaźnikowe wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 10 szkodliwych czynników chemicznych (Komunikat XI):

 1. anilina,
 2. chlorometan,
 3. trimetyloamina,
 4. 2-fenylopropan (kumen),
 5. octan sec-butylu,
 6. 4-aminotoluen,  
 7. octan izobutylu, 
 8. 3-metylobutan-1-ol (alkohol izoamylowy),
 9. octan n-butylu,
 10. trichlorek fosforylu.