Obowiązek przedsiębiorców wynikający z rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, mając na uwadze bezpieczeństwo żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu na terenie powiatu augustowskiego informuje, że od dnia 11 kwietnia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności (Dz. UE L 304 z 21.11.2017 r).

 Akryloamid jest substancją chemiczną o potencjalnie kancerogennym wpływie na organizm ludzki, powstającą w czasie obróbki termicznej powyżej 120°C i przy niskiej wilgotności z naturalnie występującej wolnej asparaginy (aminokwas) oraz cukrów. Powstaje on głównie w bogatych w węglowodany pieczonych lub smażonych środkach spożywczych, których surowce, np.: zboża, ziemniaki i ziarna kawy, zawierają jego prekursory.

 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158 wprowadza obowiązek stosowania określonych praktyk (środków łagodzących) przez przedsiębiorstwa spożywcze, które produkują
i wprowadzają na rynek środki spożywcze wymienione w art. 1 ust. 2 rozporządzenia, czyli frytki, chipsy ziemniaczane, pieczywo, płatki śniadaniowe, pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie, kawa i jej substytuty, produkty zbożowe przetworzone dla niemowląt i małych dzieci. Praktyki te zostały szczegółowo opisane w załącznikach I i II do ww. rozporządzenia.

 Celem rozporządzenia (UE) jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów w odniesieniu do spożywanej żywności. Biorąc pod uwagę rakotwórcze działanie akryloamidu i konieczność ograniczenia jego obecności w środkach spożywczych w związku z występowaniem prekursorów akryloamidu w surowcach używanych do produkcji środków spożywczych, operatorzy działający na rynku spożywczym (przetwarzający żywność) powinni ustanowić odpowiednie środki w celu obniżenie poziomu akryloamidu – zgodne ze środkami wymienionymi w ww. rozporządzeniu, umieszczając je w opracowanych dobrych praktykach higienicznych oraz w stosowanych procedurach opartych na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie zobowiązuje przedsiębiorców do obowiązkowego podjęcia działań polegających na określaniu etapów przetwórstwa spożywczego, na których może powstawać akryloamid (w żywności poddanej obróbce termicznej), a także wskazaniu działań służących zmniejszeniu jego poziomów. Zagadnienie powyższe będzie przedmiotem urzędowych kontroli żywności. Rozporządzenie w poniższym linku: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2158/oj


Opracowała: B. Szurgot