Ocena warunków sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu augustowskiego

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie jak co roku sprawowali nadzór nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży.

W okresie wakacji na terenie powiatu augustowskiego w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowanych było 137 turnusów. Z roku na rok wzrasta liczba zgłoszeń wypoczynku do kuratoriów oświaty. Wzrost ten kształtował się na poziomie 16% w porównaniu do roku ubiegłego.  

Skontrolowanych zostało 79 turnusów, w których wypoczywało 4416 dzieci i młodzieży. Były to:

 • 63 turnusy w całorocznych obiektach hotelarskich dla 3368 uczestników,
 • 6 turnusów w obiektach okazjonalnie używanych do wypoczynku (np. bursy, szkoły)  dla 348 uczestników,
 • 5 obozów pod namiotami ze stałym zapleczem komunalnym dla 344  uczestników,
 • 2 obozów pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej dla 251 uczestników,
 • 3 turnusy wypoczynku w miejscu zamieszkania, z których skorzystało 105 uczestników.

Poddając ocenie warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach sezonowych stwierdzono, że:

 • Jeden organizator nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wypoczynku do właściwego Kuratora Oświaty.
 • Większość organizatorów zagwarantowało uczestnikom dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych. Uchybienia sanitarno-techniczne stwierdzono w 8 (10 %) spośród 79 skontrolowanych turnusów.

Były to:

 • 7 turnusów zorganizowanych w obiektach hotelowych,
 • 1 obóz pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej.

Uchybienia dotyczyły m.in.:

 • niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia z indywidualnego ujęcia wody na obozie harcerskim
 • korzystania z miejsc do kąpieli nie spełniających obowiązujących wymogów prawa
 • niewłaściwego stanu higienicznego, technicznego i porządkowego pomieszczeń: pokoi mieszkalnych, sanitariatów, pomieszczeń magazynowych, pralni, korytarzy komunikacyjnych.
 • nieodpowiednich warunków sanitarno-technicznych bloku żywienia:braku właściwie wdrożonej i przestrzeganej instrukcji dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej /GHP/ i /GMP/

       Za niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia właściwych warunków sanitarno-technicznych w stosunku do organizatorów wypoczynku oraz właścicieli ośrodków wypoczynkowych wydano łącznie: 18 decyzji administracyjnych oraz nałożono 7 mandatów karnych na łączną kwotę 1900,00 złotych.

 • Stan zdrowia uczestników wypoczynku:  wśród 4416 wypoczywających:
 • odsetek zachorowań stanowił 0,5 %  (23 przypadki),
 • odsetek wypadków (złamań i urazów kończyn, rozcięć powierzchni skóry) stanowił 1,4 % (61 przypadków),
 • zgłaszano przypadki ukąszeń przez kleszcze.
 • Kąpieliska otwarte w sezonie kąpielowym:
 • Kąpielisko CAMP Serwy n/j Necko przy ośrodku CHRIS Turystyka i Rekreacja    w Serwach – otwarte od 23.06. do 01.09.2019r.
 • Kąpielisko Plaża „Radiowej Trójki” n/j Necko w Augustowie – otwarte od 01.07. do 01.09.2019r.

Woda we wszystkich kąpieliskach była monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie. Wydawano bieżące komunikaty o przydatności wody do kąpieli. Informacje te były aktualizowane  w ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym GIS oraz były przekazywane użytkownikom kąpielisk poprzez ogłoszenie w lokalnych środkach przekazu. Podczas tegorocznego wypoczynku, podobnie jak w latach ubiegłych propagowano właściwe zachowania w trosce o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez dystrybucję materiałów oświatowych: przekazywano ulotki i plakaty dotyczące bezpiecznego wypoczynku letniego, bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych, profilaktyki chorób odkleszczowych, szkodliwości palenia tytoniu i zażywania dopalaczy i narkotyków. We współpracy z policją prowadzono działalność informacyjno-edukacyjną: pogadanki, gry i konkursy dla dzieci.