OTWARCIE PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI

Zgodnie z rekomendacją rządu od dnia 6 maja 2020r. organy założycielskie  placówek opieki nad  dziećmi /żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania/  mogą podjąć decyzję o ponownym otwarciu, biorąc pod uwagę  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Główny Inspektor Sanitarny  po szczegółowych konsultacjach z innymi jednostkami rządowymi, wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, przestrzegania zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przekazał w/w zalecenia wszystkim podległym podmiotom. Na podstawie wydanych zaleceń  inspekcji sanitarnej, dyrektorzy placówek są zobligowani do opracowania szczegółowych procedur dla swoich jednostek oraz przestrzegania zasad reżimu sanitarnego na czas trwania pandemii COVD – 19. W oparciu o obowiązujące akty prawne i procedury będzie prowadzony bieżący nadzór nad ich przestrzeganiem.