E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Bip Facebook Facebook

Przepisy prawne

Zapobieganie szerzeniu się zakażeń  i chorób zakaźnych                                 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  tj. (Dz.U. z 2018 r. poz. 151  z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie listy czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala. (Dz.U. Nr 294, poz. 1741)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010r. w sprawie prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje. (Dz.U. Nr 94, poz. 610)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania.   (Dz.U. Nr 186, poz. 1564)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta. (Dz.U. z 2012 r. poz. 420)

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń   i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji  (Dz.U. Nr 100, poz. 645)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych  (Dz.U. Nr 100, poz. 646)

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca  2013r.  w  sprawie   bezpieczeństwa i higieny  pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych   (Dz.U. z 2013 r. poz. 696)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej   (Dz.U. Nr 259, poz. 2173)

SZCZEPIENIA  OCHRONNE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych tj. (Dz.U. z 2018 r. poz. 753).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r.  w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. Nr 254, poz. 1711)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017r.w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 848)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym.  (Dz.U. Nr 56, poz. 465)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. (Dz.U. z 2017r.  poz. 509).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych.  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1952).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. ( Dz.U. z 2015 r.  poz. 1422 z późn. zm..)

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.  (Dz.U. z 2019 r. poz. 595)

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190  z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia  2012r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 496) z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne  (Dz.U. Nr 43, poz. 408  z późn. zm. ).

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych. (Dz.U. Nr 37, poz. 197)

ODPADY MEDYCZNE

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r  ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 799) z późn. zm.

Rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. (Dz.U. z 2014 r. poz. 107)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadów.  (Dz.U.  z 2014 r. poz. 1923).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1116).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r. w sprawie wymagań  i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1819).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 819)

WSPÓŁPRACA  Z INNYMI PODMIOTAMI

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  w tym chorób odzwierzęcych  (Dz.U. Nr 83, poz. 575)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta  (Dz.U. z 2013 r. poz. 160)

Comments are closed.