Rolnicy – produkcja pierwotna

INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (PODSTAWOWEJ) I DOSTAW BEZPOŚREDNICH

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w Augustowie przypomina   i   informuje, że podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące produkcję pierwotną (podstawową) oraz działalność  w  zakresie  dostaw  bezpośrednich obowiązane  są  złożyć  wniosek  o  wpis  do  rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Produkcja pierwotna (podstawowa)

„Produkcja pierwotna – produkcja podstawowa”  – oznacza  produkcję,  uprawę lub  hodowlę produktów podstawowych, w  tym  zbiory,  dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed  ubojem. Oznacza  także  łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie  runa  leśnego (w  rozumieniu art.3  pkt  17 Rozporządzenia(WE)nr 178/2002Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r.)

Do produktów podstawowych (pierwotnych) zaliczamy produkty:

  • pochodzenia roślinnego, czyli: zboża, owoce, warzywa, zioła i grzyby hodowlane
  • pochodzenia zwierzęcego, czyli: jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa.
  • produkty   zbierane  w  ich  naturalnym  środowisku,  zarówno  pochodzenia  roślinnego jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, ślimaki itp.

Działania towarzyszące produkcji pierwotnej to:

• transport,  składowanie,  przetwarzanie surowców (produktów podstawowych)  w  miejscu  produkcji pod warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru;

• w przypadku produktów pochodzenia roślinnego – działania transportowe w celu dostawy surowców (produktów podstawowych), których charakter nie został znacznie zmieniony, z miejsca produkcji do zakładu;

Podstawowe  wymagania dla  produkcji podstawowej i powiązanych z nią działań określa załącznik I Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  Nr  852/2004 w  sprawie  higieny środków spożywczych (Dz. Urz. U. UE L 139).

 Dostawy  bezpośrednie,  mogą  obejmować  produkty  produkcji  pierwotnej  pochodzenia  roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby -uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej w  rozumieniu  przepisów  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych,  oraz  pozostałe  surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego (w rozumieniu  art.  1  ust.  2  lit. c rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i  Rady  z  dnia  29  kwietnia  2004  r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004z późn, zm.).Obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców wyżej wymienionych w postaci kiszonej lub suszonej.

Dostawy te są realizowane bezpośrednio przez producentów produkcji pierwotnej, którzy dostarczają małe  ilości  środków  spożywczych  do  konsumentów  finalnych  lub  do  zakładów  detalicznych zaopatrujących konsumentów finalnych. Dostawy bezpośrednie nie dotyczą produktów pierwotnych wprowadzanych do obrotu przez zakład podmiotu  działającego  na  rynku  spożywczym  w  ramach  prowadzonej  działalności  gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące działalność w ramach dostaw bezpośrednich obowiązane  są  przestrzegać  wymagań  higienicznych  określonych  w  części  A  załącznika  I  do rozporządzenia  nr  852/2004  w  zakresie  odnoszącym  się  do  surowców  pochodzenia  roślinnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.Na   podstawie   art.   68   ust.   2   ustawy z   dnia   25   sierpnia   2006r. o  bezpieczeństwie  żywności i  żywienia (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010r.  nr  136  poz.  914  z  późn.zm.) zostało  wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 774). Rozporządzenie to określa zakres działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich oraz szczegółowe wymagania higieniczne dla działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich żywności. Rejestracja zakładów prowadzących produkcję pierwotną oraz sprzedaż bezpośrednią. Obowiązek rejestracji wynika z przepisów art. 61 pkt. 1, art. 62 ust. 1 pkt. 1, art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i  pkt.  12,  ust.3,  art.  64  ustawy  z  dnia  25  sierpnia  2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1541 z późn.zm.).

Organem  właściwym  w  sprawach  rejestracji produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego na terenie powiatu augustowskiego jest  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny w Augustowie. 

W związku  z  tym,  wnioski  o  wpis  do  rejestru  zakładów  podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy składać w Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie, ul. Brzostowskiego 10.

We  wniosku  należy  określić  m.in. rodzaj  i  zakres  działalności,  która  ma  być  prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. W przypadku prowadzenia działalności  w  zakresie  dostaw  bezpośrednich  należy  wskazać miejsca,  gdzie  jest  prowadzona sprzedaż bezpośrednia żywności.

Wzór wniosku określony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów  dokumentów  dotyczących  rejestracji  i  zatwierdzenia  zakładów  produkujących  lub wprowadzających  do  obrotu  żywność,  podlegających  urzędowej  kontroli  Państwowej  Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 100 poz. 730).

Formularz wniosku jest dostępny w    siedzibie    Powiatowej    Stacji    Sanitarno -Epidemiologicznej

w Augustowie.

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie.

Zgodnie  z  art.  103  ust.  4  ustawy  o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w  zakresie  produkcji  lub  obrotu  żywnością  bez  złożenia  wniosku  o  wpis  do  rejestru  zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega każe pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5 000,00 zł, nie mniej niż 1 000,00 zł;

 „Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne.”  dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl

W myśl obowiązującego prawa europejskiego i krajowego podmioty działające na rynku spożywczym są  odpowiedzialne  za  bezpieczeństwo  zdrowotne  żywności na   wszystkich   etapach   produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności odbywających się pod jego kontrolą. W przypadku zapytań, wątpliwości możliwy jest kontakt telefoniczny z PSSE