Wszawica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi rozpowszechniania się wszawicy w placówkach oświatowo – wychowawczych przedstawia obowiązujące regulacje z tym związane.

Pedikuloza /wszawica/ nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych  od 2008r. stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239 z pózn. zm.)  Choroba ta zaliczana jest pod względem medycznym do chorób pasożytniczych. W związku z powyższym przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych. Nie ma obowiązku zgłaszania faktu występowania wszawicy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wszawica jest istotnym problemem o charakterze higienicznym, który może być sygnałem zaniedbań opiekuńczych dziecka w jego środowisku domowym, co nie powinno być lekceważone.  Zwalczanie wszawicy nie jest działaniem przeciwepidemicznym,  jest w gestii  działań instytucji opiekuńczo-wychowawczych i pomocy społecznej, mającym w swym zakresie przepisy ustawowe, które są wystarczające dla skutecznej walki z wszawicą.

Wszawica stanowiąca obecnie problem natury  higienicznej, może być skutecznie zwalczana znajdującymi się w sprzedaży środkami przeciwwszawiczymi, które stosowane systematycznie i połączone z zabiegami higienicznymi pozwalają na zwalczanie istniejącego problemu.

 Istniejące akty prawne dają możliwość podejmowania działań mających na celu  eliminację  ognisk wszawicy w placówkach oświatowych  dyrektorom placówek.

W oparciu o §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.12.2002r.   w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz. U. 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) dyrektor obligowany jest do zapewnienia bezpiecznych  i higienicznych warunków  pobytu dzieci  w placówkach oświatowo- wychowawczych..

Postępowanie w przypadku podejrzenia wszawicy w placówce:

Dyrektor placówki zarządza dokonanie kontroli czystości skóry głowy u  wszystkich dzieci w grupie  lub klasie, z  zachowaniem zasad poszanowania intymności każdego dziecka.. Informacje o wynikach  kontroli przekazuje się do dyrektora.  Kontrole czystości może przeprowadzić pielęgniarka lub higienistka szkolna.  W placówkach, w których nie ma pielęgniarki (żłobek, przedszkole,   placówki opieki całodobowej), kontrole czystości głowy może przeprowadzić opiekun grupy. Kontrola musi być prowadzona w sposób indywidualny, w wydzielonym pomieszczeniu.  Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również – opieką zdrowotną  przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną) w placówce jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonywanie okresowych przeglądów czystości skóry  głowy.  Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów  każdorazowo  pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy. Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży / MZ-MD – P – 073 – 3296 –3/WS/13   2013r.   www.mz.gov.pl/

Dyrektor placówki lub osoba upoważniona przekazuje indywidualnie informację rodzicom dzieci, u których stwierdzono wszawicę,  o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. Kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy.

Dyrektor placówki lub osoba upoważniona (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy oraz czystości głów innych domowników.

W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom  lub opiekunom niezbędnej pomocy i wsparcia.

Dziecku z wszawicą nie można zabronić uczęszczać do placówki

Dyrektor placówki po 7-10 dniach ( z gnid, które pozostały na włosach mogą rozwinąć się dorosłe osobniki) zarządza ponowne przeprowadzenie kontroli czystości skóry głowy u wszystkich dzieci w grupie lub klasie.

W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zaleconych działań dyrektor placówki zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka  oraz udzielenia potrzebnego wsparcia.

Działania profilaktyczne w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami  i  wychowawcami/opiekunami oraz pielęgniarką lub higienistką szkolną.  Obejmują one systematyczną akcję oświatową  (pogadanki, materiały informacyjne   w formie ulotek) skierowaną do dzieci i młodzieży oraz rodziców. Działalnością tą zajmuje się Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej  we współpracy z Sekcją Higieny Dzieci i Młodzieży.

Podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w tym zakresie prowadzi do wyrobienia właściwych nawyków higienicznych i pomaga zapobiec rozprzestrzenianiu  się choroby.

                                                                               Opracowała:   Marzenna Bomber                                                                                                             st. asystent HDM