E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Bip Facebook Facebook

Zadania

PROMOCJA ZDROWIA

Oddział Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa powiatu augustowskiego oraz wykształcania wśród mieszkańców dbałości o własne zdrowie.

Zadania pracowników Promocji Zdrowia wynikają z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, założeń Narodowego Programu Zdrowia Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, a w szczególności z sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu augustowskiego. Należą do nich:

  • Realizacja i koordynacja programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym,
  • prowadzenie kampanii społecznych, akcji i imprez prozdrowotnych,
  • organizacja szkoleń, konferencji i narad,
  • współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym z: placówkami oświatowo–wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.
  • udzielanie porad metodycznych i merytorycznych w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
  • opracowywanie i dystrybucja materiałów oświatowo-zdrowotnych.

Pracownicy Promocji Zdrowia realizują ww. zadania wśród różnych grup odbiorców w tym: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów, a także dla ogółu społeczeństwa.

Programy, akcje i działania informacyjno–edukacyjne podejmowane są w ramach profilaktyki: palenia tytoniu; HIV/AIDS; chorób odkleszczowych (borelioza, KZM), nowotworowych, zakaźnych; popularyzowania zasad racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej. Szczególne znaczenie mają działania z zakresu edukacji zdrowotnej, które wynikają z potrzeb społeczeństwa lokalnego i realizowane są przy współpracy z jednostkami samorządowymi, placówkami ochrony zdrowia, służbami mundurowymi, organizacjami, stowarzyszeniami, lokalnymi mediami.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą programów, konkursów, akcji i innych działań oraz zapraszamy do włączania się i korzystania z naszych propozycji.

Comments are closed.