Zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499).

Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie Głównego
Inspektoratu Sanitarnego pod linkiem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrzeproduktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/.

W związku z powyższym, od dnia 04.02.2020 r. wdrożony zostanie
nowy elektroniczny system powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu
środków spożywczych
. Informacje o systemie opublikowano na stronie GIS pod linkiem:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-systempowiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/.
Do produktów objętych obowiązkiem powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należą:

  • suplementy diety,
  • żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,
  • preparaty do początkowego żywienia niemowląt,
  • żywność wzbogacana

Ww. obowiązkiem powiadomienia zostaną objęte również inne grupy produktów:

od dnia 22.02.2020 r. – preparaty do dalszego żywienia niemowląt zawierające
substancje inne niż wymienione w załączniku II rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) 2016/127,

od dnia 22.02.2021 r. – preparaty do dalszego żywienia niemowląt, wytwarzane
z hydrolizatów białkowych,od dnia 27.10.2022 r. – środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.